0

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Zásady spracúvania osobných údajov

 1. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.
 2. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
 3. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webu.
 4. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu www.bbtools.sk
  BB Tools s.r.o.
  Chrenovisko 2680, 979 01 Rimavská Sobota
  IČO: 36 696 579, DIČ: 2022271966, IČ DPH: SK2022271966
  Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, Vložka:12270/S
 5. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, firemné údaje a cookies. Viac informácií o cookies.
 6. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
 7. Príjemcovia: prevádzkovateľ internetového obchodu www.bbtools.sk, účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca technickú prevádzku eshopu.
 8. Sprostredkovatelia - príjemcovia údajov ako Google, Sendinblue, (platobné brány), s ktorými máme uzavreté sprostredkovateľské zmluvy (Google Analytics, Sendinblue, ).
 9. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje iným tretím stranám, okrem sprostredkovateľov spomenutých v predošlom bode.
 10. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  1. Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, firemné údaje) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
  2. Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
  3. Ak ste vyjadrili súhlas so zasielaním noviniek, ktorý môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo odhlásiť alebo emailovou žiadosťou.
 11. Vložený obsah z iných webových stránok - články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.
 12. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.
 13. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 14. Ak má dotknutá osoba vytvorený účet na účel uľahčenia objednávkového procesu v budúcnosti môže požiadať prevádzkovateľa o jeho vymazanie.
 15. Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018