0

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom BB Tools s.r.o.,
   Chrenovisko 2680 (Tormáš, bývalé OPP),
   979 01 Rimavská Sobota,
   IČO: 36 696 579,
   DIČ: 2022271966,
   IČ DPH: SK2022271966
   Zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, Vložka:12270/S
   e-mail: bb-staving@bb-staving.sk, t.č.: 047/5811232 (ďalej len "predávajúci")
   a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.bbtools.sk, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
  2. Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a zaväzuje riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.
  3. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.
  4. Orgán dozoru:
   Slovenská obchodná inšpekcia
   Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
   Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
   Odbor výkonu dozoru
   tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
   fax č. 048/412 46 93
 2. Vymedzenie základných pojmov

  1. "Kupujúci" je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového obchodu www.bbtools.sk (ďalej len "kupujúci").
  2. "Príjemca" je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť objednaný tovar doručený (ďalej len "príjemca").
  3. "Tovar" je produkt objednaný prostredníctvom internetového obchodu www.bbtools.sk (ďalej len "tovar").
 3. Práva a povinnosti predávajúceho

  1. Predávajúci je povinný:
   1. dodať príjemcovi tovar v dohodnutom množstve a kvalite,
   2. umožniť príjemcovi nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.
  2. Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 4. Práva a povinnosti kupujúceho

  1. Kupujúci je povinný:
   1. zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri objednávke tovaru,
   2. nepoškodzovať dobré meno a povesť predávajúceho,
   3. úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke.
  2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi špecifikovaného v objednávke a to v množstve, akosti, termíne a mieste stanovenom kupujúcim.
 5. Objednávka - uzatvorenie zmluvy

  1. Kupujúci má možnosť si vybrať tovar v internetovom obchode www.bbtools.sk, ktorý určí na doručenie príjemcovi.
  2. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý sa považuje v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov za zmluvu uzavieranú na diaľku vzniká potvrdením zo strany predávajúceho (emailom) kupujúcemu. Predávajúci má povinnosť potvrdiť vznik zmluvného vzťahu kupujúcemu najneskôr v lehote do 24 hod. od prijatia objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
  3. Kupujúci je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku nesprávnych a neúplne zadaných údajov vznikne.
  4. Kupujúcemu bude doručený potvrdzujúci email o uskutočnenej objednávke.
 6. Stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

  1. Objednávku je možné stornovať bezodplatne do okamihu jej potvrdenia a to zaslaním mailu predávajúcemu (bb-staving@bb-staving.sk).
  2. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 48 hodín pred zrealizovaním doručenia.
  3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode www.bbtools.sk.
  4. V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu na ním určený účet v lehote do 14 dní od platného zrušenia objednávky.
  5. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká (v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 122/2013 Z. z.). Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
  6. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia, alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude spotrebiteľovi vrátená iba alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.
  7. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy je potrebné vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy a zaslať predávajúcemu prostredníctvom emailu na bb-staving@bb-staving.sk alebo poštou.
  8. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi, musí na vlastné náklady doručiť tovar bezpečným spôsobom (Slovenská pošta 1.trieda, kuriér, osobne...) na adresu Prevádzkovateľa: BB tools s.r.o., Chrenovisko 2680 (Tormáš, bývalé OPP), 979 01 Rimavská Sobota a to do 14 dní odo dňa odstúpenia. Dôrazne odporúčame tovar poistiť.
  9. Tovar je nutné zasielať späť spolu so všetkými dokumentami týkajúcimi sa predmetného tovaru, ktoré kupujúci obdržal pri jeho kúpe, dodaní a prevzatí.
 7. Dodacie podmienky

  1. kupujúci má na výber tieto možnosti doručenia:
   1. kuriérska spoločnosť
   2. osobný odber na predajni v Rimavskej Sobote
  2. Dodacia doba je 5 dní od odovzdania zásielky prepravcovi.
  3. Ak tovar uvedený v objednávke nie je na sklade, kupujúci o tom budeme informovať.
  4. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu prevziať. Odporúčame skontrolovať nepoškodenosť obalu, počet balíkov a v prípade nezrovnalostí bezodkladne kontaktovať predávajúceho.
  5. Faktúra, daňový doklad bude vložený v balíku.
 8. Ceny a platobné podmienky

  1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny ceny tovaru. Ceny uvedené v e-shope sa môžu líšiť a kupujúci nemá právo dodatočne sa dožadovať inej ceny, ako ceny vopred dohodnutej.
  2. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v e-shope sú uvádzané vrátane DPH.
  3. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za tovar. Objednávka tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje prostredníctvom e-shopu, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na ňom stanovenou.
  4. kupujúci môže realizovať platbu za objednaný tovar jedným z nasledujúcich spôsobov, prostredníctvom:
   1. Platba prevodom na účet SK6409000000000381898327
   2. Platba v hotovosti - dobierka
  5. Výška balného podľa hodnoty objednávky je nasledovná:
   1. Nákup do 200 € - Balné 6 € EUR
   2. Nákup nad 200 € - Balné neúčtujeme
 9. Záruka

  1. Prevádzkovateľ poskytuje záruku na tovar v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný pred prvým použitím tovaru riadne sa oboznámiť s návodom a so záručnými podmienkami.
  2. Kupujúci má právo uplatniť si u Prevádzkovateľa záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, nie je po záručnej dobe, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u prevádzkovateľa. V ostatných prípadoch nebude môcť predávajúci opraviť poškodený tovar v rámci záruky a v prípade, ak kupujúci po upozornení na túto skutočnosť požiada o jeho opravu, bude povinný uhradiť prevádzkovateľovi náklady spojené s vykonaním servisného zásahu a opravou takéhoto tovaru. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.
  3. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
  4. Ak je nutné tovar opraviť alebo vymeniť, kupujúci je povinný tovar zaslať výhradne iba prostredníctvom Slovenskej pošty, 1. triedou alebo kuriérom na adresu: BB Tools s.r.o., Chrenovisko 2680, 979 01 Rimavská Sobota. Tovar je nutné dobre zabaliť, so všetkými náležitosťami, tak aby nedošlo k akémukoľvek možnému poškodeniu.
 10. Zásady spracúvania osobných údajov

  1. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.
  2. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
  3. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu www.bbtools.sk
  4. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt. V prípade vytvorenia objednávky na firmu, aj firemné údaje: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH.
  5. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nebudú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
  6. Príjemcovia: prevádzkovateľ internetového obchodu www.bbtools.sk, účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca technickú prevádzku eshopu.
  7. Právny základ spracúvania osobných údajov:
   1. Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, firemné údaje) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
   2. Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
  8. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.
  9. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  10. V prípade registrácie na eshope, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa eshopu.
  11. Viac o zásadách ochrany osobných údajov nájdete na tomto odkaze.
 11. Súbory cookies

  1. Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
  2. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.
  3. Zodpovednosť

   1. Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených údajov v objednávkovom formulári.
   2. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane kupujúceho, napríklad nesprávne uvedená adresa kupujúcim na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na kupujúceho, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.
   3. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke kupujúceho.
   4. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, bola nezastihnuteľná.
   5. Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, kupujúcim zaplatená kúpna cena bude kupujúcemu vrátená na bankový účet.
   6. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.
  4. Alternatívne riešenie sporov

   1. Na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má spotrebiteľ právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
   2. Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
   3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
   4. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
   5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
   6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: tomto odkaze. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
   7. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
  5. Záverečné ustanovenia

   1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.bbtools.sk.
   2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom.
   3. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
   4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
   5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 11.01.2018.